מס' תחום שם התחום מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה  מועד אחרון להגשת הצעות (עד 12:00)
10.1 מתכנן כבישים - פיזי 11/08/19

15/9/19