מתי יש להגיש בקשה לקבלת רישיון? 

 • בעת פתיחת עסק חדש. 
 • בעת הגדלה או הקטנת שטח העסק. 
 • בשינויים פיזיים פנימיים וחיצונים במבנה העסק. 
 • בתוספת לסוגי העיסוקים או שינוי בפריטים. ​
 • בשינוי בבעלות: תוספת שותף, העברת בעלות, וכדומה. קישור למסמך

כל שינוי במהות העסק ו/או במבנהו ו/או בבעליו, מחייב הגשת בקשה חדשה לקבלת רישיון

להגשת בקשה לרישיון עסק  מכוונת לחצו כאן >>

​לפני הגשת בקשה לרישון עסק מומלץ לקבל: 

 • הסבר על תהליך הרישוי. 
 • מידת התאמתו של העסק לדיני התכנון והבנייה, ולדרישות נותני האישור הנוספים. קישור למסמך
 • מצבו המשפטי של העסק או של המבנה שבו ייפתח. 
 • קבלת חוות דע​ת מותנית בתשלום אגרה הקבועה בחוק. לתשומת לבכם,  קבלת חוות דעת מקדמית אינה מהווה היתר או רישיון לפתוח או לנהל עסק.​​

 

שלב 1 - בדיקת תכנית העסק על ידי ממונה בדיקת תכניות

השלב ראשון בהגשת בקשה לריש​​יון עסק הוא בדיקת תכנית העסק על ידי ממונה בדיקת תכניות​. לצורך כך יש להגיש עותק של תכנית עסק, הכוללת את המסמכים הבאים:

​תרשים סביבה בקנה מידה של 1:2500 כמפורט בתקנות שבסימוכין סעיף 12 (א'). 
מפה מצבית בקנה מידה של 1:2500 (תרשים מגרש) סעיף 13 (א'). 
תכנית העסק בקנה מידה של 1:100 סעיף 14 (א').
בבתי אוכל- תכנית העסק בקנה מידה של 1:50. 
על פי חוק, ובהתאם לדרישות המחלקה, יש להגיש את התכניות בגרמושקה אחת המכילה 5 עד 6 עותקים.
לאחר חתימתו של ממונה בדיקת התכניות על התכנית ניתן לעבור לשלב שני.  

 

שלב 2 - הגשת תוכניות עסק ומסמכים

השלב השני לפתיחת עסק ​​​הינו הגשת תוכניות עסק ומסמכים. את הבקשה יכול להגיש מבקש הרישיון או המתכנן אשר הכין את תכנית העסק, בצירוף יפוי כוח מבעל העסק. 
* בעלי מסעדות/ בתי אוכל בלבד המעוניינים להוציא שולחנות וכיסאות מחוץ לבית העסק נדרשים להוצאת היתר שולחנות וכיסאות. ההיתרים מאושרים ע"י וועדה.
* בעלי מסעדות/ בתי אוכל בלבד המעוניינים בסגירת חורף נדרשים להגיש בקשה לסגירת חורף. בקשה לסגירת חורף מאושרת ע"י וועדה.


לטופס הבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:

 • צילום חוזה שכירות, או חוזה קנייה, או מסמך טאבו או זיכרון דברים, או תצהיר מעורך דין בנושא הנכס, על שם החברה או השותפות.
 • מספר חשבון ארנונה (מספר הנכס ומספר המשלם).
 • צילום תעודה מרשם החברות או השותפות (חברה/ שותפות בלבד).
 • מסמך מעורך דין או רואה חשבון, שבו יהיו רשומים שמות מנהלי החברה או השותפים (בהתאמה) ומספרי תעודות הזהות שלהם (חברה/ שותפות בלבד).
 • 4 עד 5 העתקים של התכניות ההנדסיות (העתקות שמש גרמושקות), חתומות על ידי בעל מקצוע מוסמך, רשום ומורשה כחוק, כגון מהנדס, הנדסאי בנין, אדריכל.
  העתקים אלה יכללו את הפרטים הבאים: קישור להנחיות
  • גוש, חלקה, כתובת העסק, שמ​ות מנהלי העסק וסוג העסק כמוגדר בחוק. 
  • תרשים סביבה בקנה מידה של 1:2500
  • תרשים מגרש בקנה מידה של 1:2500 (מפה מצבית) 
  • תכנית העסק בקנה מידה של 1:100 
  • בתי אוכל - יש לשרטט את המטבח על כל הציוד, פריסתו, ומיקום הקבועות הסניטריות, חדר אוכל, חדרי שירות והמחסן.
  • התוכנית צריכה לכלול טבלת ריכוז נתונים. קישור למסמך

רשות הרישוי ו/ או נותן האישור רשאים, במידת הצורך, לדרוש מהמבקש פרטים נוספים שייכללו בתרשים סביבה, במפה מצבית או בתכנית עסק. כמו כן, ייתכן כי לשם בדיקת הבקשה, יידרש  מגיש הבקשה לצרף לתכנית העסק חוות דעת של בעל מקצוע בעניין מסוים או מסמכים נוספים.

 

שלב 3 - ת​​שלום אגרה 

הטיפול בבקשה לרישוי עסק יחל רק לאחר ביצוע תשלום אגרת רישוי עסקים וקבלת שובר חתום על ידי רכזת המחלקה או קופת העירייה. רכזות הרישוי מקבלות הודעה על ביצוע התשלום לצורך המשך הטיפול.
לצפייה בגובה אגרת רישוי עסקים


שלב 4 ​- פתיחת תיק רישוי לעסק

תיק רישוי לעסק ייפתח רק לאחר השלמת שלושת השלבים לעיל- אישור התוכנית על ידי הגורם המוסמך, הגשת המסמכים ותשלום האגרה.
לתשומת לבכם, קבלת הבקשה ומסמכיה במחלקה אינה מהווה תחליף לרישיון. תחילה יש לקבל הסכמת נותני האישור המוגדרים בחוק ובתקנותיו. הפנייה תיעשה באמצעות רשות הרישוי, לאחר הגשה לרישיון. אישורם של הנותנים מותנה במילוי דרישותיהם ובהתאמת העסק לדרישות החוק. הרישיון יונפק רק לאחר שיתקבל כל האישורים הדרושים.

 

סגירת​ עסק 

סגירת עסק מחייבת מתן הודעה לרכזי הרישוי במחלקה.​​