* במידה והתקבלו תשובות חיוביות מכל גורמי האישור הנדרשים, תנפיק רשות הרישוי רישיון עסק/ היתר זמני.
* רשות הרישוי תודיע לבעל העסק על הנפקת הרישיון. עם קבלת ההודעה יש להגיע למשרדי מחלקת רישוי עסקים.
* לצורך קבלת הרישיון/היתר זמני על בעל העסק או מיופה כוחו (קישור לטופס), יש להגיע עם תעודה מזהה לחתימה על הרישיון והתנאים המצורפים אליו.

 

לתשומת ליבכם:

* תוקף הרישיון נקבע בהתאם לתקנות רישוי עסקים תשס"א - 2000 ומצויין על גבי הרישיון
* הרישיון תקף רק עם חתימת בעל העסק ובכפוף לתנאים המצורפים אליו
* הרישיון אינו ניתן להעברה ואינו תקף במידה וחלו שינוים בעסק או בעיסוק או בכתובת העסק
* הרישיון אינו בתוקף עם העברת בעלות או השליטה בעסק
* על פי תקנות רישוי עסקים יש להציג את הרישיון במקום גלוי בעסק לעיונו של כל לקוח

 

סוגי רישיונות:

* רישיון תקופתי רישיון שניתן לתקופות הקצובות בחוק, עם תום התקופה המצוינת על הרישיון יש לחדש את הרישיון
* רישיון זמני רישיון הניתן לתקופה הקצרה מהמועד המצויין בתקנות אך לא פחות משנה
* רישיון זמני מטבעו רישיון שיינתן לעסק שהוא זמני מטבעו כגון אירוע חד פעמי
* היתר זמני היתר לניהול העסק שתוקפו לא יעלה על שנה ובו ייקבעו התנאים, שבמידה וימולאו, רשות הרישוי תוכל להעניק רישיון עסק. היתר זמני יינתן לעסק שטרם השלים את כל הדרישות של גופי הרישוי ובתנאים שנקבעו בתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) תשס"א - 2000. רשות הרישוי רשאית להוציא לעסק היתר זמני לתקופה מוגבלת  במקרים הבאים:

1. נתקבלו אישורי כל הגופים, ואחד מהם אישר מתן היתר זמני בלבד. 
2. חלפו 30 יום מהמועד שנשלחו הבקשות לחוות דעת של הגופים השונים והם לא השיבו, וחלפו עוד שבעה ימים לאחר שנשלחה להם תזכורת ולא השיבו – רואים אותם כאילו אישרו מתן היתר זמני עד תקופה של שנה. הוגשה בקשה להחלפת בעלות וצורף לה תצהיר כי לא חל כל שינוי בעסק, בתכניות ובסוג העיסוק. 
3. הרישיון התקופתי לא חודש בידי הגופים המאשרים, והם טרם השיבו לפנייה אליהם. 
ההחלטה הסופית על מתן ההיתר היא בסמכות רשות הרישוי בלבד.
עבור עסק שאושר לו היתר לשימוש חורג, תוקף הרישיון לא יעלה על תקופת תוקף ההיתר לשימוש החורג.

 

מבנה רישיון העסק:

תנאים ברישיון:
* תנאי מוקדם - תנאי מוקדם הוא תנאי שמציבים רשות הרישוי או נותני האישור בטרם ניתן הרישיון וחובה לקיימו בטרם יינתן רישיון העסק
* תנאי ברישיון - תנאי ברישיון או בהיתר הזמני. יש לקיימו דרך קבע בעת הפעלת העסק
* תנאי נוסף ברישיון - תנאי שיתווסף לרישיון מטעם רשות הרישוי לאחר שהוצא רישיון לעסק|
* לבעל העסק יש אפשרות לערער על התנאים שנקבעו, כולם או מקצתם, בפני רשות הרישוי, ואם לא נענה יוכל לפנות לבית המשפט לעניינים מנהליים (בית המשפט המחוזי)

דגשים נוספים:
* שימו לב! בסמכות רשות הרישוי לבטל רישיון עם הליך שימוע כמתחייב בחוק
* ביקורות יערכו בהתאם להחלטת נותני האישור גם לאחר קבלת רישיון העסק
* ניהול עסק ללא רישיון מהוה עבירה על חוק רישוי עסקים, התשכ"ח 1968 ומהווה עילה לנקיטת צעדים כמתחייב בחוק
* חל איסור להוציא מהעסק לרחוב אריזות, פסולת אשפה וכיו"ב
* בעסק בו מותקנת אזעקה יש לרשום את מספר הטלפון במקום בולט שיאפשר יצירת קשר עם בעל העסק במקרה של הפעלת האזעקה

 


למידע נוסף:

שלב א' – הגשת בקשה 
שלב ב' – טיפול בבקשה