​דרישות ותנאים לקבלת רישיון עסק​

 • מידע מוקדם - מידע ראשוני, בטרם פתיחת העסק, בנוגע לצורך ברישיון עסק, בתכנית עסק ומידע ספציפי נוסף לכתובת ולסוג העסק.
 • חוות דעת מקדמית - מידע מוסמך ומלא בכתב, הניתן על פי חוק רישוי עסקים, על דרישות העירייה ו​נותני האישור השונים מהעסק המבקש.​​​​

 

אישור גורמי הרישוי​ - ​​​​המפרט האחיד​​

במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים, מפורסם מפרט המאחד את המסמכים והתנאים הנדרשים מבעלי עסקים לצורך קבלת רישיון עסק או חידושו, מטעם ובאחריות רשות הרישוי (עיריה, מועצה מקומית או מועצה אזורית), לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968. הרפורמה נכנסה לתוקף בהדרגתיות החל מה- 20/10/2015.

הרפורמה ברישוי עסקים:


בשלב זה אנו מפרסמים מפרטים ל-13 פריטים/ סוגי עסקים המופיעים בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013.

 

הנח​יות 

על כל עסק חלות הדרישות מטעם הגורמים הממשלתיים - "נותני האישור" (משרד הגנת הסביבה, המשרד לביטחון הפנים (משטרה וכיבוי), משרד הכלכלה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומשרד הבריאות)  וגם הדרישות של "רשות הרישוי". ​המפרט האחיד של הרצליה מורכב משני חלקים: דרישות כלליות מעסקים ודרישות פרטניות מעסקים.

​בעל עסק, בבואך לקרוא את המפרט האחיד, עליך לעבור ולקיים את כל האמור בכל אחד מהשלבים המפורטים להלן:

 • קיום כל דרישות נותני האישור הרלבנטיים לפריט העיסוק/ סוג העסק המסויים, המופיעים באתר האינטרנט של משרד הפנים - ממשל זמין.
 • ​​קיום דרישות רשות הרישוי המופיעות במפרט האחיד של עיריית הרצליה  בדרישות כלליות מעסקים. כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט, ועל בעל העסק לעמוד בהן ככל שהינן רלבנטיות לעסקו. באחריות בעל העסק לקרוא את הדרישות הכלליות, לבחון אלו מהדרישות רלבנטיות לגבי עסקו ולקיימן. זאת בנוסף לאמור בפרק דרישות פרטניות מעסקים.
 • ​קיום דרישות רשות הרישוי המופיעות במפרט האחיד של עיריית הרצליה דרישות פרטניות מעסקים​. ​​באחריות בעל העסק לקרוא את הדרישות הפרטניות המופיעות בטבלה, תחת מספר הפריט הספציפי של עסקו ולקיים את כל הדרישות והמגבלות המופיעות תחת מספר פריט זה.​

   

 • דרישות שרותי הכבאות לרישוי עסקים
 • דרישות משטרה לרישוי עסקים
   

תהליך רישוי עסקים - התייחסות לדרישות הגורמים

​​תהליך רישוי עסקים - במקרה שמתקבל דוח ליקויים מפורט מאחד מנותני האישור הקבועים בחוק - משרד הבריאות, שירותי כבאות, איכות הסביבה, משרד הכלכלה וכדומה, באחריות בעל העסק לתקן אותם במלואם, ולדווח על התיקונים כמפורט להלן: 

ליקויים בתחום משרד הבריאות - על בעל העסק להעביר מכתב המפרט את אופן תיקון הליקויים על פי הסעיפים המצויינים בדוח הליקויים של משרד הבריאות. אנו נגיע לביקורת חוזרת בעסק. במידה והליקויים אכן תוקנו במלואם, ישלח התברואן בקשה חדשה לרישיון עסק למשרד הבריאות. 

ליקויים או השלמת דרישות של שירותי הכבאות - על בעל העסק להעביר ישירות לשירותי הכבאות את המסמכים הנדרשים למייל: [email protected].

ליקויים שהתקבלו מיתר גורמי הרישוי - על בעל העסק להעביר מכתב מפורט המעיד על תיקון הליקויים ישירות לגורם המאשר הרלבנטי. את העתק המכתב יש להעביר למחלקת רישוי עסקים. 

במידה ואכן תוקנו הליקויים, ישלח ​הגורם המאשר אישור למחלקת רישוי עסקים, המעיד כי התיקונים בוצעו בהתאם לדרישות.​