תכנון סביבתי - מידע כללי

היחידה לאיכות הסביבה פועלת עם אגף מהנדס העיר בהדגשת ההיבטים הסביבתיים בתוכניות בנין עיר ובבקשות להיתר בניה, בהתבסס על חוק התכנון והבנייה.

מסמך מדיניות לפיתוח בר-קיימא של המצוק החופי בהרצליה. 
המצוק החופי מעניק להרצליה מצד אחד אלמנט טופוגרפי עם ערך נופי דרמתי ומצד שני מהווה מקור לסיכונים בטיחותיים ולחיכוכים תכנוניים. מטרת המסמך היא להציע מדיניות לפיתוח בר-קיימא של סביבת המצוק החופי בתחומי הרצליה.

למידע נוסף תוכלו לעיין ב: מסמך מדיניות, טבלת הנחיות, חתכים.


סקר עצים בעיר הרצליה 

מטרת הסקר היא לאתר ולתעד עצים בעלי ייחוד ברחבי העיר, על מנת לשמרם ולטפחם כערכי טבע בעלי עניין בתחומי העיר. העבודה מתייחסת בעיקר לעצים הנמצאים ברשות הרבים - שטחים פתוחים, גינות ציבוריות, שדרות ורחובות. העצים נבחנו עפ"י חשיבות בוטנית (מין נדיר, מין מיוחד באזור, עץ עתיק); חשיבות היסטורית (עץ הקשור בסיפור או אירוע מיוחד); תצורה מעניינת (עץ בעל גודל מרשים, נוף מפואר, היוצר הצללה) ומיקום (עץ המהווה נקודת ציון בשל היותו ניצב במקום מרכזי או בשל היותו בולט בשטח). 

← לצפייה בסקר.
← לצפייה בכרטיסיות עצים.

מידע על עצים בעיר:

עצים עירוניים שנכרתו 2021
עצים עירוניים שנכרתו 2020
נטיעת עצים 2021
נטיעת עצים עירוניים 2020


מסמכים הנדרשים בתהליך רישוי בניה ע"י היחידה לאיכות הסביבה

(בהתאם למה שנדרש ע"פ תיק המידע שהועבר).

את המסמכים יש לשלוח ליחידה לאיכות הסביבה (בהתאם למה שנדרש) לשני כתובות המייל המופיעות מטה.
יש לציין בכותרת המייל את מספר הבקשה מרישוי זמין, ואת כתובת האתר, כולל מספר רחוב. 
[email protected]
[email protected] 
את המסמכים ניתן להוריד בפורמט הרצוי:

הצהרת אדריכל לסילוק פסולת בניין

מפרט טכני לחניון תת קרקעי עם אוורור טבעי

מפרט טכני לחניון תת קרקעי עם מערכת אוורור מאולץ

רשימת אתרי הטמנה, תחנות מעבר ומפעלי מחזור לסילוק פסולת בנייה ולטיפול בה