מועצת העיר הרצליה מונה כיום 21 חברות וחברים (כולל ראש העירייה), שנבחרו בבחירות האחרונות לרשויות המקומיות. בדומה לכנסת במישור הלאומי, מועצת העיר הינה פרלמנט מקומי המורכב מחברי הרשימות השונות שהתמודדו בבחירות. כך גם יש סיעות שחברו לפעול כקואליציה, ומולן סיעות אופוזיציה.

תפקידי המועצה הם בעיקר לדון ולקבל החלטות בנושאים רבים שבהם היא מחויבת על פי החוק וכן בנושאים שוטפים כפי שמוגדר בפקודת העיריות. בין היתר עליה לאשר: תקציב שנתי רגיל, תקציבים בלתי רגילים (לפיתוח ולפרוייקטים), צו מסים (ארנונה) מידי שנה, מינוי ועדות חובה וועדות רשות עירוניות ועוד.

המועצה חייבת להתכנס אחת לחודש לישיבה מן המניין, אלא אם כן החליטה על פגרה שנתית שאינה יכולה לעלות על חודשיים. בנוסף מתקיימות מעת לעת ישיבות שלא מן המניין לדיון בנושאים מיוחדים. כל ישיבות המועצה פתוחות לקהל הרחב, לשמיעת הדיונים.  

ישיבות המועצה משודרות בשידור 'חי' בערוץ ה-YouTube העירוני (קישור יופיע בדף הבית לקראת קיום ישיבה).
עם סיום הישיבה, הסרטון מועלה לאתר העירוני ומוצג לצד הפרוטוקולים של של אותה ישיבה.


 מועדים מעודכנים לקיום ישיבות מועצה לשנת 2024: 

19.3.24 - ישיבת מועצה חגיגית  

26.3.24 - ישיבה שלא מן המניין

16.4.24 - ישיבה מן המניין + שלא מן המניין - בנושא תקציב

21.5.24 - ישיבה מן המניין 

18.6.24 - ישיבה מן המניין + שלא מן המניין (בנושא צו המיסים - ארנונה)

16.7.24 - ישיבה מן המניין

20.8.24- ישיבה מן המניין

17.9.24 - ישיבה מן המניין

15.10.24 - ישיבה מן המניין

19.11.24 - ישיבה שלא מן המניין (דו"ח מבקר העירייה)

10.12.24 - ישיבה שלא מן המניין בנושא התקציב

24.12.24 - ישיבה מן המניין


יתכנו שינויים במהלך השנה כתוצאה מאילוצים שלא ניתן לחזותם מראש. תיתכן הוספת ישיבות שלא מן המניין. 
לגבי פגרה, עפ"י החלטת מועצה יקבעו שני חודשים במהלך השנה כחודשי פגרה, בהם לא יקויימו ישיבות מן המניין.