היתר להפעלת מעון יום לפעוטות בדירת מגורים

היתר להפעלת מעון יום לפעוטות בדירת מגורים

בהתאם לתיקון מס' 131 לחוק התכנון והבנייה, תשכ"ה-1965, המתייחס להיתר להפעלת מעון יום לפעוטות בדירת מגורים - על מנת לקבל היתר להפעלת מעון יום לפעוטות, על מבקש/ת ההיתר להגיש את הבקשה לוועדה המקומית.

על-פי התיקון לחוק התכנון והבנייה - מעונות יום לפעוטות הפועלים במבנה מגורים, ומונים בין 7 ל-36 פעוטות, לא נדרשים יותר לקבלת היתר לשימוש חורג לצורך הפעלת המעון. במקום זאת, מפעילי המעון מחויבים לקבל היתר שימוש להפעלת מעון מהוועדה המקומית.

תהליך זה מקל בצורה משמעותית על מפעילי מעונות יום ומקצר את התהליכים הביורוקרטיים הנדרשים לקבלת ההיתר. כמו כן, קבלת ההיתר מאפשרת למפעילי מעונות היום להשתלב בהכשרות, הדרכות ושירותים נוספים הניתנים על ידי משרד החינוך.*

על מנת להקל על מגישי הבקשה ולייעל את תהליך הוצאת ההיתר, עיריית הרצליה ריכזה את כל המידע הרלוונטי עבורכם, יצרה טופס דיגיטלי להגשת הבקשה ומינתה רכזת ייעודית במחלקת רישוי בנייה באגף הנדסה. לתשומת לבכם, מומלץ לפתוח את הטופס הדיגיטלי דרך דפדפן גוגל כרום או פיירפוקס על מנת להימנע מתקלות.

* בהתאם להחלטה, קריטריונים ותקצוב של משרד החינוך.

על מי חל התיקון?

כל מעון יום הפועל במבנה המיועד למגורים ומונה בין 7 ל-36 פעוטות מחויב בקבלת היתר להפעלת מעון יום מהוועדה המקומית.

 • מעון יום הפועל במבנה המיועד למגורים ומונה עד 6 פעוטות (כולל) פטור מכל חובת היתר
 • מעון יום הפועל במבנה המיועד למגורים ומונה מעל-36 פעוטות מחויב בהיתר לשימוש חורג בהליך מלא כפי שמוגדר בחוק
 • מעון יום הפועל במבנה שאינו מיועד למגורים מחויב בהיתר לשימוש חורג בהליך מלא כפי שמוגדר בחוק

מי יכול להגיש את הבקשה?
* בעלי המקרקעין של מבנה המגורים שלגביו מוגשת הבקשה
* בעלי מעון היום
* מפעילי מעון היום
* מנהלי מעון היום
* בעלי שליטה
* מנהלי התאגיד
* עוסק מורשה או עוסק פטור

מה צריך להכין לפני הגשת הבקשה לוועדה המקומית?

 1. רישיון/ רישיון זמני מטעם משרד החינוך/ אסמכתה על הגשת בקשה לרישיון או התחייבות להגיש בקשה לרישיון בתוך 60 יום ממועד הגשת הבקשה להיתר.
  להגשת הבקשה לרישיון/ רישיון זמני מטעם משרד החינוך לחצו כאן.
  למילוי והורדת טופס התחייבות להגשת בקשה לרישיון להפעלת מעון בהתאם לחוק הפיקוח על מעונות יום, תשע"ט- 2018 לחצו כאן.
 2. אם אינכם בעלי המקרקעין יש לצרף טופס הסכמת בעלי המקרקעין להפעלת מעון יום במבנה. בעלי/ מנהלי/ מפעילי מעון יום יצרפו בנוסף אסמכתה המאשרת את מעמדכם.
  למילוי והורדת טופס הסכמת בעלי המקרקעין לחצו כאן.
 3. אם הנכם בעלי המקרקעין יש לצרף נסח טאבו והעתק תעודת זהות.
 4. אם בעלי שליטה בתאגיד/ מנהלי התאגיד יש לצרף תעודת התאגדות, אישור עו"ד/ רו"ח על מורשה חתימה מטעם התאגיד, תדפיס מרשם החברות, אסמכתא המאשרת את מעמדכם כבעל השליטה/ מנהל התאגיד.
 5. אם הנכם עוסק מורשה או עוסק פשוט יש לצרף תעודת עוסק מורשה/ פטור.

מה הן הוראות החוק הרלוונטיות למפעילי מעון יום?


מה הם עיקרי התהליך לקבלת ההיתר מהוועדה המקומית?

שלב 1:

מכינים את כל האישורים הנדרשים להגשת הבקשה

שלב 2:

ממלאים טופס בקשה דיגיטלי לוועדה המקומית הרצליה. לאחר שליחת הטופס יישלח אישור לכתובת הדואר האלקטרוני שלכם

שלב 3:

לאחר קליטת הבקשה יישלח לכתובת הדואר האלקטרוני שלכם נוסח הודעת פרסום לציבור בדבר הגשת הבקשה להפעלת מעון יום במבנה, עם כל הפרטים הנדרשים וכתובות המבנים הגובלים בהם חלה חובת הפרסום

שלב 4:

מפרסמים את ההודעה לציבור בהתאם לדרישות החוק. תקופת הפרסום הנדרשת - 15 יום**

שלב 5:

שולחים את הוכחת פרסום/ הצבת שלטים, לכתובת דואר אלקטרוני: [email protected]

שלב 6:

לאחר השלמת כלל המסמכים הנדרשים, בקשתכם להיתר תועבר לדיון בוועדה המקומית הרצליה אשר תדון בהתנגדויות, ככל שיוגשו, ותקבל החלטה בנוגע להיתר המבוקש


** הפרסום יבוצע על פי הנוסח מהוועדה המקומית באמצעות הודעה על גבי שלטים המפרטים את מהות הבקשה להיתר ואת המועד להגשת התנגדויות לוועדה המקומית, ערוך לפי הוראות שנקבעו לגבי פרסום ש​לטים לפי סעיף 89א. השלטים יוצבו במקום בולט בחזית מבנה המגורים שלגביו הוגשה הבקשה וכן במבנים הגובלים עימו, בכל התקופה להגשת ההתנגדויות. תקופת הפרסום הנדרש – 15 יום

למי ניתן לפנות עם שאלות ובירורים נוספים לגבי התהליך?

 מחלקת רישוי-בנייה:  נטלי אבו, רפרנטית ייעודית , כתובת דואר אלקטרוני: [email protected].

מספר דגשים להליך הרישוי המדובר:

1. יש לפתוח את הטופס הדיגיטלי דרך דפדפן גוגל כרום או פיירפוקס על מנת להימנע מתקלות.
2. הליך הרישוי המדובר אינו מצריך מפת מדידה, תיק מידע להיתר ותכנית ראשית (גרמושקה).
3. הגשת הבקשה להיתר תיעשה באופן מקוון בטופס הדיגיטלי המופיע בתחתית החלון, ולא במערכת "רישוי זמין".
4. קבלת היתר להפעלת מעון לא תיחשב השבחה, כהגדרתה בתוספת השלישית.
5. היתר להפעלת מעון אינו טעון אישור רשות מקרקעי ישראל.


להגשת הבקשה:

1
אישור תקנון
2
טופס בקשה לקבלת היתר להפעלת מעון
3
פרטי מבקש/ת ההיתר להפעלת מעון
4
תיאור הנכס
5
רישיון הפעלה

אני מאשר/ת לקבל מידע באימייל ו/או SMS מטעם עיריית הרצליה ותאגידיה (חובה) שדה חובה

 

נוסח חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965: היתר להפעלת מעון יום לפעוטות בדירת מגורים (תיקון מס' 131)  תשפ"ב-2021

Browser not supported

 

 

לכבוד: הוועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה

 

 


מבקש ההיתר להפעלת מעון הוא (יש לסמן את האפשרות המתאימה): (חובה) שדה חובה

 

 

במעון יום שהוא תאגיד/עוסק (יש לסמן את האפשרות המתאימה):

 

 

לאיתור גוש חלקה


מבנה מגורים:

פרטי בעל/ת המקרקעין ( יש לסמן את האפשרות המתאימה): (חובה) שדה חובה

 * לא תידרש הסכמת רשות מקרקעי ישראל אם המקרקעין שלגביהם הוגשה הבקשה הם מקרקעי ישראל.


מספר הפעוטות לא יפחת מ 7 ‐ולא יעלה על 36 .

 


 

רישיון הפעלה (יש לסמן את האפשרות המתאימה) (חובה) שדה חובה

 
 

 


הערות:
1 .מובהר כי המעון יהיה פטור מקבלת היתר לשימוש חורג רק אם קיבל היתר להפעלת מעון יום לפי סעיף 151ב)א( לחוק התכנון והבניה והוא בעל רישיון או רישיון זמני להפעלת מעון יום בהתאם לחוק הפיקוח.
2 .מובהר כי אין בהיתר להפעלת מעון לפי סעיף 151ב(א) לחוק התכנון והבניה משום אישור או רישיון להפעלת מעון יום לפעוטות לפי חוק הפיקוח.
3 .מובהר כי אין בקבלת היתר להפעלת מעון לפי סעיף151 ב(א) לחוק התכנון והבניה כדי לגרוע מהאיסור להפעיל מעון יום ללא רישיון כאמור בסעיף 4לחוק הפיקוח.
4 .מובהר כי סמכותה ואחריותה של הוועדה המקומית בדונה בבקשה להיתר להפעלת מעון מתוחמת רק לנושא הפגיעה המרחבית ולא להיבטים ואישורים נוספים (כגון בריאות, כיבוי אש, פיקוד העורף וכיוצא בזה) .
   פעילות המעונות תהיה באחריות הרגולטור בהתאם לחוק הפיקוח על מעונות יום. אולם הוועדה יכולה לבקש את הבדיקות שנערכו במסגרת חוק הפיקוח.
5 .מובהר כי לא ניתן להגיש בקשה להיתר לשימוש במבנה מגורים לשם הפעלת מעון יום אם המבנה שלגביו מוגשת הבקשה לא קיבל היתר בניה למגורים.