דרישות כלליות מעסקים

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בהן ככל שהינן רלבנטיות לעסקו. זאת בנוסף לאמור בפרק דרישות פרטניות מעסקים.


כללי

 1. על כל פריט עיסוק המופיע בהמשך מסמך זה, חלים גם כל הדרישות של נותני האישור הרלבנטיים לפריט עיסוק זה וכל דרישות חוק רלבנטיות אחרות.
 2. אין באמור במסמך זה כדי לפטור בעל עסק מקיום דרישות כל דין החל עליו, אף אם הוראות הדין אינן מופיעות במסמך.
 3. בעל עסק בתחומי העיר הרצליה, יעמוד בכל חוקי העזר העירוניים הרלבנטיים לפעילות עסקו.
 4. אין באמור במסמך זה כדי לפטור את המבקש רישיון, מהגשת בקשה ומקבלת אישורים מתאימים לפי החוק ולפי כל דין. מסמך זה אינו מהווה רישיון עסק. מי שמנהל עסק ללא רישיון עובר על החוק ויהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק.
 5. היה וקיימים בעסק מספר עיסוקים החייבים ברישוי לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013 , יחולו עליהם גם התנאים המסוימים שבמפרט האחיד לעסקים אלו.
 6. כל שינוי בהוראות כל דין, החל על העסקים נשוא דרישות אלה, יחול עליהם מיום פרסומו כדין ויחייב את העסקים.
  6.1 למען הסר ספק, במידה ומצוין דבר חקיקה בסעיף מסעיפי המפרט האחיד, יחול הנוסח המעודכן ביותר של דבר החקיקה כפי שקיים ברשומות.
 7. בכל מקרה של סתירה בין הוראות חוק כאמור לעיל לבין האמור במסמך זה, יגברו הוראות החוק.
 8. העיסוק יתאים להוראות תב"ע, להיתרי בנייה ותקני החנייה החלים על המקרקעין.
 9. במפרט זה, בכל מקום בו מצוין "רישיון", הכוונה היא גם להיתר על פי חוק רישוי עסקים התשכ"ח – 1968 והתקנות על פיו.

איכות סביבה

 1. בעל העסק לא יגרום למטרדי ריח –כהגדרתו , במדריך לטיפול במפגעי ריח של המשרד להגנת הסביבה, מבית העסק.
 2. בעל העסק לא יגרום למפגעי רעש על פי החוק למניעת מפגעים 1961 והתקנות שהותקנו מכוחו לרבות תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג 1992 ועל פי התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש''ן- 1990 וחוק עזר להרצליה (מניעת רעש), התשמ"ז 1987 , ועדכוניו מעת לעת.
 3. מזגנים/מפוחים/יח' קירור/דחסן קרטונים וכדומה יותקנו ו/או יופעלו באופן המקיים את האמור בכל דין המופיע בסעיף 2.2  ובהתאם לדיני התכנון והבנייה בכל מקום שהנושא רלבנטי.
 4. עסק שיימצא גורם למפגע ריח ו/או רעש ו/או מפגע אחר על פי כל דין, יידרש להסירו ולהמציא חוות דעת מקצועית בדבר הסרת המפגע, בהתאם לדרישות והנחיות היחידה לאיכות הסביבה.
  חוות דעת בנושא מפגע רעש יוגש על פי ההנחיות המופיעות במסמך הנחיות להכנת חוו"ד אקוסטית - עסקים משמיעי מוסיקה.
 5. עסקים שמשמיעים מוסיקה יעמדו בכל דרישות היחידה לאיכות הסביבה המופיעות במסמך דרישות איכות הסביבה לעסקים משמיעי מוסיקה.
 6. בכל האזורים בהם יש עירוב שימושים, לא תהיה הפעלת מוסיקה מחוץ לעסק, למעט באירועים שיאושרו ע"י העירייה. באזורי קיט ונופש –תהיה מותרת מוסיקה שקטה מחוץ לעסק.
 7. עסק שהספקו התרמי קטן מ- 1 מגוואט, לא ישרוף מזוט. בעסקים שהספקם מעל 1 מגוואט יותר שימוש בסולר דל גופרית בלבד לצורך הפקת אנרגיה כאשר הפליטה תהיה באמצעות ארובה בגובה 3 מ' מעל גובה המבנה ומבנים סמוכים.
 8. שפכים סניטריים יוזרמו אך ורק אל מערכת הביוב העירונית.
 9. לא יוקם עסק חדש ללא חיבור למערכת הביוב העירונית.
 10. איכות שפכים בנקודת החיבור עם מערכת הביוב העירונית תעמוד בכל האמור בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד - 2014  ובכל עדכון או תוספת לכללים אלו.
 11. אסבסט – בעל העסק המחזיק במבנה המכיל אסבסט צמנט, יחזיק את מבנה האסבסט במצב תקין, ללא שברים וסדקים. מבלי לגרוע מהוראה זו, נמצאו בעסק לוחות אסבסט צמנט פגומים יפעל בעל העסק בתוך שלושה חודשים מרגע גילויים באחת האפשרויות הבאות:
  11.1 לתיקון האסבסט ולאיטום הסדקים והשברים.
  11.2 להסרת האסבסט ולסילוקו לפי הוראות חוק אסבסט, באמצעות קבלן אסבסט צמנט, לאחר שהגיש בקשה להיתר עבודה באסבסט ובהתאם לתנאי ההיתר.
 12. בעל העסק ינהל יומן רישום של עבודת אסבסט שהתבצעה בשטח העסק וישמור העתק בקשה להיתר עבודה באסבסט, היתר העבודה באסבסט, ודו"ח מסכם של קבלן האסבסט. בעל העסק ישמור את המסמכים האמורים בעסק למשך תקופה של שלוש שנים לפחות, ויציגם או ימסרם לנותן האישור על פי דרישתו.
 13. מניעה וטיפול במזיקים
  13.1 בעל העסק יפעיל את העסק באופן שלא יגרום למפגע או למטרד מזיקים.
  13.2 בעל העסק יבצע ניטור תקופתי לבדיקת הימצאות מזיקים ובתי גידול למזיקים, לרבות: מקווי מים עומדים, תעלות ניקוז, וכיו"ב.
  13.3 בעל העסק ירשום וישמור בשטח העסק את ממצאי הניטור למשך שנה לפחות, ויציגם או ימסרם לנותן האישור, על פי דרישתו.
  13.4 במקרה שנמצאו מזיקים או בתי גידול למזיקים, ינקוט בעל העסק באמצעים לסילוק בתי הגידול ובפעולות להדברת מזיקים, ככל הנדרש, למניעת מפגע או מטרד מזיקים מתחום העסק.
  13.5 פעולות הדברה יבוצעו באמצעות תכשירי הדברה שאושרו לפי תקנות החומרים המסוכנים (רישום תכשירים להדברת מזיקים לאדם), התשנ"ד- 1994, ועל ידי מדביר בעל רישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בהדברה תברואית, התשע"ו- 2016.
  13.6 העתק של רישום פעולות ההדברה בחתימת המדביר ישמרו בעסק למשך שנתיים לפחות.
 14. בעל עסק יבצע ויציג, על פי דרישת היחידה לאיכות הסביבה, סקר קרקע או סקר גז קרקע ו/או דיגום אוויר תוך מבני. היחידה תדרוש אחד או יותר מהסקרים האמורים על פי שיקול דעת מקצועי תוך התחשבות בין היתר ב: מהות העסק, סוג פעילות העסק, מיקומו בהתייחס למפלס הקרקע (עסק הממוקם במפלס הקרקע ו/או מתחת למפלס הקרקע), האם העסק פועל באזור חשוד כמזוהם או שיש בו פוטנציאל לזיהום קרקע על פי מיפוי המשרד להגנת הסביבה, והאם מדובר בעסק קיים או חדש.
 15. מפעלים ועסקים חדשים אשר בזמן הגשת בקשה לרישיון עסק אין עבורם מפרט אחיד, נדרשים למלא ולהגיש ליחידה לאיכות הסביבה מסמך מידע סביבתי לצורך בדיקת בקשה לרישיון עסק / היתר זמני כדרישה ראשונית לטיפול בבקשה (חוץ ממסעדות ועסקי מזון אשר להם מסמך וטפסים נפרדים – ראה תחת הפריט הרלוונטי).

טיפול בפסולת עסק:

 1. בעל העסק יאחסן את הפסולת הנוצרת בעסקו, בכלי אצירה לפסולת, המתאימים לכמות לנפח ולסוגי פסולת  הנוצרים בעסקו ו/או כפי שתורה לו הרשות.
 2.  בעל העסק  יציב את כלי האצירה האמורים תחום העסק אלא אם כן תורה לו הרשות אחרת.
 3. בעל עסק ישמור על תקינותם וניקיונם של כלי אצירת הפסולת ושל סביבתם,  וינקוט אמצעים סבירים לבל יגרמו מטרד או מפגע סביבתי או תברואי.
 4. כלי האצירה יוצאו לפינוי, למרחב הציבורי, למקום ובמועדים כפי שתורה הרשות בהתאמה למועדי הפינוי הכלל עירוניים של הרשות.
 5. במידה ופינוי הפחים הייעודיים מתבצע על ידי בעל העסק, פינוי הפסולת יתבצע באמצעות קבלן מורשה על פי חוק לאתרים ולשימושים המאושרים על פי חוק. בעל העסק יעביר לאגף שאיפ"ה את חוזי ההתקשרות עם קבלני הטיפול בפסולת.
 6. פסולת אלקטרונית תפונה על פי ההסכמים שיהיו קיימים מעת לעת עם הגוף המוכר על ידי מדינת ישראל לטיפול בסוג פסולת זה.
 7. פסולת למיחזור (חומרים ומוצרים מכל סוג שהוא הניתנים למיחזור, שהושלכו או המיועדים להשלכה, לרבות נייר, קרטון, פלסטיק, זכוכית וטקסטיל), תטופל על פי האמור בחוק איסוף ופינוי פסולת למיחזור, תשנ"ג-1993.
 8. כל עסק שאגב פעילותו מייצר פסולת קרטונים, יידרש לטיפול בקרטונים ב-1 מ-4 האופנים הבאים, בהתאם לכמות הקרטונים הנוצרים מפעילותו ובהתאם להנחיית אגף שאיפ"ה:
  8.1 יוציא את הקרטונים קשורים על פי הנחיות אגף שאיפ"ה, בשעות ובמועדים שייקבעו על ידי העירייה, והודעה על המועדים תימסר על ידי העיריה, לבעל העסק.
  8.2 יאסוף את הקרטונים בנפרד בבית העסק ויפנה אותם למיכל ייעודי לאיסוף קרטון.
  8.3 יאחסנם במקום ייעודי בעסק ויעבירם למיחזור והשבה באמצעות קבלן מורשה. בעל העסק ישמור את הקבלות בעסק למשך 2 שנים לפחות לצורך ביקורת.
  8.4 יציב מכבש לדחיסת הקרטונים ויעבירם למיחזור והשבה באמצעות קבלן מורשה. בעל העסק ישמור את הקבלות בעסק למשך 2 שנים לפחות לצורך ביקורת.
  8.5 בעל עסק שבעסקו נוצרת כמות גדולה של פסולת אריזות, ייתכן ויידרש על ידי הרשות להתקין בבית העסק או בסמוך אליו מיתקן להקטנת נפחה של פסולת אריזות זו.
 9.  בעל העסק שבעסקו נוצרת פסולת העלולה להרקיב של מזון מן החי, כגון בשר או דגים, יאסוף את הפסולת האמורה בשקיות פלסטיק עבות וקשורות היטב וישמור אותה במקרר ייעודי  עד לפינוייה לא יאוחר מיום הפינוי הקרוב, במועדי הפינוי הכלל עירוניים של הרשות.
 10. בעל עסק המייצר פסולת, המחויבת בפינוי לאתרים מיוחדים על פי חוק/הוראות נוהל, כמו שמן משומש, צמיגים, פסולת רפואית, פסולת תעשייתית המכילה חומרים מסוכנים וכדומה, יפנה פסולת זאת על פי הנדרש בחוק, לרבות  בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים) התשנ"א-1990 בעצמו ועל חשבונו. 
 11. פינוי פסולת מעסקים - פינוי פסולת מעסקים יתבצע על פי האמור במסמך.
 12. מובהר בזאת כי במידה שהוראות דין יקבעו זאת או בהתאם לשינויים במדיניות הרשות בנושא הטיפול בפסולת, עשוי בעל עסק, להיות מחויב, במהלך 3 השנים הקרובות, בסידורי פינוי פסולת נוספים או שונים מאלו המוזכרים בסעיפים שלעיל, כולל חובה של מבקש הרישיון לפנות את הפסולת על ידו ועל חשבונו.

דרישות תאגיד המים

 1. בעל עסק המחויב בהתקנת מז"ח (מונע זרימה חוזרת) על פי התוספת המופיעה בסוף תקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת), התשנ''ב - 1992, ו/או כל דין, יעביר את אישורי התקנה על ידי מתקין מוסמך למחלקת רישוי עסקים ולתאגיד המים.
 2. בעל העסק יחזיק את המז''ח במצב תקין בכל עת ויבצע בדיקה שנתית על ידי מתקין מוסמך – כהגדרתו בתקנות האמורות .
 3. בעל העסק יעביר את  ממצאי בדיקות תקופתיות (שנתיות) במז"ח המותקן אחרי מד המים, לתאגיד המים ולמחלקת רישוי עסקים, במהלך חודש ינואר.
 4. במידה ומותקן מז"ח המשרת מספר עסקים (לדוגמה, בכניסה לקניון), באחריות בעל המתחם וחברת האחזקה/הניהול להציג אישורים כאמור.
  4.1 כל עסק שבמהלך פעילותו נוצרים שפכים תעשייתיים, יעמוד בדרישות המופיעות בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע''ד – 2014.
 5. מפעל/עסק המייצר שפכי תעשייה חייב שיהיה לו מד מים נפרד, המאפשר את מדידת כמויות המים שהמפעל/העסק צורך.
 6. בעל עסק הנדרש לבצע דיגום שפכים כאמור בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014:
  6.1 חייב שתהיה לו שוחת ביקורת על הזרם התעשייתי או הכללי של השפכים שהוא מייצר, כדי שניתן יהיה לדגום את השפכים התעשייתיים שהוא מזרים למערכת הביוב הציבורית
  6.2 יחויב בעלויות הדיגום ובדיקות המעבדה שיבוצעו בשפכי בית העסק, וכן בתשלום עבור חריגות באיכות השפכים המוזרמים למערכת הביוב הציבורית, בהתאם לתעריפים הקבועים בחוק.
  6.3 יאפשר גישה חופשית לנציג תאגיד המים או מי מטעמו, לבית העסק, למפרידים ולתאי הביוב הנמצאים בתחומו, לצורך דיגום שפכים.

עסק שיש בו אחסנה, טיפול והגשה של בשר ומוצריו

הגדרות לפרק זה -
בשר - בשר עופות, דגים ובקר או חלק ממנו, טרי, מקורר, קפוא, מבושל, מעושן, טחון או מעובד בדרך כל שהיא לרבות מוצרי בשר ומוצרים המכילים בשר.

 1. בעל העסק יעמוד בכל דרישות משרד הבריאות ובכללן כל האמור בתקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל), התשמ"ג – 1983 ולרבות הדרישות הנוספות לתקנות אלו .
 2. רכישה ומשלוח מוצר מן החי יעמדו  בכל האמור בתנאים שנקבעו בחוק להגנה על בריאות הציבור (מזון) – 2015.
 3. .אין להכניס לעסק מוצרים מן החי שאין להם תעודה וטרינרית שהונפקה במהלך 24 השעות שקדמו להגעת משלוח מוצרים מן החי ויש התאמה בין התעודה הווטרינרית ובין תעודת המשלוח.
  3.1 בעל העסק ישמור בעסק את תעודת המשלוח, לפי הנדרש בחוק  ולתקופה שלא תפחת מ- 2 חודשים לפחות ויציגה לווטרינר הרשות, על פי דרישה.
 4. אין לרכוש בשר ממפעלים ללא רישיון יצרן ורישיון עסק.
 5. מוצרי בשר טריים (מצוננים), יישמרו עד להכנתם באריזותיהם המקוריות שעליהן תאריך פג התוקף של המוצר.
 6. אין להחזיק/ לאחסן/ למכור בעסק בשר ומוצרי בשר שהתאריך האחרון לשיווקם פג.
 7. בעל עסק לא יקפיא מחדש בשר  שהופשר או טופל. חל איסור על  הפשרת בשר באטליז או מרכול.
 8. בשר קפוא או מצונן יוחזק אך ורק בתוך מקרר בטמפרטורה המתאימה לו לפי כל דין.
 9. יש להפריד בין בשר מטופל לבין בשר שאינו מטופל.
 10. כל מוצרי המזון המוכנים בעסק, המאוחסנים בחדרי הקירור, יסומנו בתווית אשר תציין את תאריך הכנתם.
 11. בעל העסק שבעסקו נוצרת פסולת העלולה להרקיב של מזון מן החי, כגון בשר או דגים, יאסוף את הפסולת האמורה בשקיות פלסטיק עבות וקשורות היטב וישמור אותה במקרר ייעודי  עד לפינוייה לא יאוחר מיום הפינוי הקרוב, במועדי הפינוי הכלל עירוניים של הרשות.
 12. עלות פינוי וטיפול בפסולת מוצרים מן החי, שנוצרה בעקבות החלטה של גורם ארצי או רשותי (כגון השמדה), תושת על בעל העסק.

רוכלות 

 1. הרשות תפעל לצמצם מתן רישיונות לרוכלות וזאת מתוך חשיבה על אינטרסים הציבורים כגון: שמירה על חזות העיר, שמירה על המרחב הציבורי לשימוש כלל הציבור ומניעת רעש ולכלוך ושמירה על תחרות הוגנת עם העסקים במבני קבע.
 2. יחד עם זאת, רשות הרישוי, תהיה רשאית לאשר, במקרים חריגים ותוך שימת דגש לצרכי התושבים בסוג הרוכלות אותה מבקש הרוכל להציע ולאופי האזור, מתן רישיונות רוכלות נוספים, מעבר לבעלי רישיון עסק קיים, בתנאי שימולאו התנאים הבאים:
  2.1 על רישיון העסק לרוכלות יחולו הוראות חוק רישוי עסקים התשכ"ח – 1968 וכן התקנות והצווים מכוחו, על פי נוסחם הקיים ו/או כפי ששונה מעת לעת.
  2.2 מבקש הרישיון הינו תושב העיר.
  2.3 לא יינתן רישיון עסק לרוכלות בסמוך לעסקים קיימים.
  2.4 הרישיון יינתן לתקופה של עד שנה אחת עפ"י חוק רישוי עסקים התשכ"ח 1968, והינו אישי ואינו  ניתן להעברה לאחר או ליורשיו של בעל הרישיון.
 3. להלן קישור למדיניות רוכלות למטרות שיקום וסעד.
   

התנהלות כללית של עסקים 

 1. לא תוצג סחורה או מכונות או כל חפץ שהוא, מחוץ לעסק אלא באישור של מנהל אגף שאיפ"ה ובהתאם לדרישותיו.
 2. בעל העסק ישלט את עסקו על פי האמור בחוק עזר  להרצליה )מודעות ושלטים), תשס"ט 2009 -  
 3. עסק חדש שבמהלך פעילותו מתקיימת פריקה או טעינה של סחורות, יידרש לציין בתוכנית העסק את מיקום הפריקה והטעינה ובלבד שהדבר לא יהווה פגיעה בתנועה רציפה או בביטחון העוברים והשבים.
 4. פריקה וטעינה יבצעו אך ורק בשעות המותרות ובמקומות המיועדים לכך על פי השילוט המוסדר.
 5. עסק יפעל אך ורק בשעות המותרות בחוק עזר להרצליה (פתיחת עסקים וסגירתם), התשכ"ג – 1963 - על כל עדכוניו.
 6. הוצאת שולחנות וכסאות תתבצע על פי האמור במסמך "מדיניות הוצאת שולחנות וכסאות".

סגירות עונתיות

סגירות עונתיות יתבצעו על פי האמור במסמך "הנחיות לסגירה עונתית לבית העסק".