בקשה לרישיון עסק נדרשת במקרים הבאים:

עסק חדש, חידוש רישיון, החלפת בעלות, תוספת שותף, יציאת שותף, שינוי שם בעלים, שינוי מנהלים בחברה, שינוי מהות העסק, תוספת פריט, ביטול פריט, הגדלת שטח והקטנת שטח, תוספת לסוג העיסוק, שינוי בפריט, שינוי שם חברה אצל רשם החברות, מכירת הזכויות לחברה אחרת ושינויים פיזיים פנימיים במבנה בית העסק.
במקרה של העברת בעלות כאשר בעל העסק נפטר ויורשיו מחזיקים בעסק יש להגיש בקשה להעברת בעלות בליווי תעודת פטירה וצוואה שבה מצוין מי הם היורשים החוקיים.

הבקשה תוגש בטופס בקשה מיוחד שניתן לקבלו במשרדי היחידה לרישוי עסקים או להדפיסו. טופס הבקשה חייב להיות חתום על ידי מבקש הבקשה וחתימת החברה לעסק של חברה בע"מ.

ניתן להגיש את הבקשה על ידי מבקש הבקשה או על ידי מיופה כוח.

במקרה של סגירת עסק יש לעדכן את מחלקת רישוי עסקים.
את הבקשה יש להגיש למפקח רישוי עסקים  בליווי כל המסמכים הנדרשים.


מסמכים הנדרשים בהגשת בקשה לרישיון עסק

לבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:
* תוכנית הנדסיות חתומות על ידי בעל מקצוע מוסמך עפ"י חוק. על התוכניות לכלול גם  את הפרטים הבאים: גוש, חלקה, כתובת העסק, שם מנהל העסק, סוג העסק, תרשים סביבה, מפה מצבית, תוכנית העסק. 
יש להגיש קובץ PDF ולצרף פיסית 3 עותקים חתומים על ידי בעל מקצוע מוסמך עפ"י חוק, יש להחתים גם את בעל העסק/חברה על התכנית.
בעלי מסעדות/בתי אוכל, המבקשים להוציא שולחנות וכסאות וכן להתקין סגירת חורף מתבקשים לצרף לתכנית את התשריט, ניתן גם להטמיע בתכנית. למידע על סגירת חורף לחצו כאן >
הנחיות להצבת שולחנות וכסאות >>

 * צילום חוזה שכירות או חוזה קניה או מסמך טאבו או תצהיר מעו"ד בנושא הנכס על שם החברה או השותפות
* צילום תעודה מרשם החברות או השותפות - במקרה של חברה ו/או שותפות
* מסמך מעו"ד או רו"ח שבו ירשמו מנהלי החברה או השותפים בפירוט שם ותעודת זהות - במקרה של חברה ו/או שותפות
* תעודת זהות + צילום תעודת זהות
* במקרה של בקשה לעסק המוגדר מפעל מסוכן יש לצרף תיק מפעל בהתאם לתקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים) התשנ"ג 1963
* אישור על תשלום אגרה (לתת קישור לתשלום אגרה)
* יש להקפיד על מילוי טופס הבקשה במלואו והגשת המסמכים הנדרשים.
* רשות הרישוי רשאית לסרב בקשה לרישיון עסק במידה ולא צורפו המסמכים הנדרשים, אולם סירוב יימסר בכתב
* כמו כן רשות הרישוי ו/או נותן האישור רשאים לדרוש מהמבקש, הגשת פרטים/מסמכים נוספים אם ראו צורך בכך
* לאחר הגשת הבקשה לרישיון העסק יינתן אישור על הגשת הבקשה בכתב


תשלום אגרה

אגרת רישוי עסקים מחושבת בעבור כל פריט רישוי הנכלל בבקשה, גובה האגרה משתנה בהתאם לעדכוני החוק. ניתן לברר את גובה האגרה במזכירות מחלקת רישוי עסקים, בטלפון 09-9566773.

תשלום האגרה ניתן לבצע במחלקת מיסים (רח' קלאוזנר 2), או בכרטיס אשראי בלבד במזכירות המחלקה.

קיימות אגרות נוספות כגון אגרות שילוט וכסאות ושולחנות - אגרות אלו אינן תלויות  בהוצאת רישיון העסק.


למידע נוסף:

שלב ב' – טיפול בבקשה 
שלב ג' – הנפקת רישיון/ היתר זמני