נציבות פניות ותלונות הציבור משמשת ערוץ קשר בין התושבים ובין העירייה, עובדיה, ומחלקותיה. הנציבות מטפלת במגוון נושאים ותחומים, הבהרות, הצעות, תודות ופניות הקשורות בכל תחומי העשייה העירונית.
 
הממונה על תלונות הציבור: ד"ר שלומית כנרי
ניתן להגיש תלונה באמצעות הטופס המקוון בהמשך.

פגישות אישיות עם הממונה על תלונות הציבור ניתן לקיים בתיאום מראש.

שעות מענה טלפוני:

יום

שעות

א', ג', ד', ה' 9:00 - 14:30
ב' 9:00 - 17:30

 

טלפון:   09-9591673
פקס:    09-9597789
כתובת: עיריית הרצליה, שד' בן גוריון 22, הרצליה.
יש למלא את טופס הפנייה בתחתית העמוד

אנא שימו לב

  • פניות בנושא מפגעים ותקלות יש להפנות בטופס מקוון למוקד העירוני (או בטלפון 106). המוקד העירוני פועל 365 ימים בשנה, 24 שעות ביממה והוא ערוך לקבל פניות ולתת מענה יעיל בנושאים מעין אלה. 
  • פניות בנושא מים וביוב יש להפנות לתאגיד מי הרצליה.

הגשת תלונה לממונה על תלונות הציבור

חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור), התשס"ח-2008, סעיף 5 (א), קובע כל אדם רשאי להגיש תלונה לממונה על תלונות הציבור על הרשות המקומית ומוסדותיה, על עובד, על נושא משרה או על ממלא תפקיד ברשות המקומית, וכן על גוף עירוני מבוקר כמשמעותו בסעיף 170א(ב) לפקודת העיריות, על נושא משרה או על ממלא תפקיד בו.

בהמשך ניתן למצוא טופס תלונה מקוון אשר יקל עליך את הגשת התלונה ועל הנציבות את הטיפול בה. מומלץ להשתמש בטופס זה. 

על-פי סעיף 6 לחוק הנ"ל יצוינו בתלונה שם המתלונן ומענו, תיאור מפורט של העניין שעליו נסבה התלונה, לרבות המועד שבו אירע, וכל פרט אחר הנוגע לעניין והמסייע לבירור יעיל של התלונה.

עוד קבע החוק בסעיף 7 מהן התלונות שאין לבררן. להלן עיקרי הדברים:

  • תלונה בעניין התלוי ועומד בבית משפט או בבית דין או שבית משפט או בית דין הכריע בו לגופו.
  • תלונה שהממונה על תלונות הציבור סבור שהיא קנטרנית או טורדנית.
  • תלונה על פעולה שיפוטית או מעין שיפוטית.
  • תלונה של עובד בעניין הנוגע לשירותו כעובד.
  • תלונה בעניין שכבר הוגשה לגביו תלונה למבקר המדינה בתפקידו כנציב תלונות הציבור לפי חוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 [נוסח משולב].
  • תלונה בעניין שניתנה בו החלטה שעליה אפשר, או היה אפשר, להגיש על פי דין השגה, ערר או ערעור.
  • תלונה שהוגשה לאחר שעברה שנה מיום המעשה שעליו נסבה התלונה או מיום שהמעשה נודע למתלונן, לפי המאוחר יותר.

קישור לחוק הרשויות - ממונה על תלונות הציבור 


שליחת טופס מקוון לנציבות תלונות הציבור

דברי הסבר: 
 

בחלק העליון של הטופס יש לציין את פרטי האדם שנפגע באופן ישיר מהמעשה או המחדל של הגוף הנילון. בתלונות הקשורות בארנונה יש לציין מספר תעודת זהות ומספר נכס. בתלונות הקשורות בדו"חות חנייה יש לציין מספר ת.ז. ומספר הודעת קנס. בתלונות הקשורות בתהליכי תכנון ובנייה יש לציין מספר גוש וחלקה.

בחלק התחתון (עניין התלונה) יש לציין בקצרה מהו המעשה או המחדל שבגינו מוגשת התלונה, ומהי הפגיעה הישירה שנגרמה מאותו מעשה או מחדל. יש לשים לב לסייגים שקבע החוק בעניין תלונות שלא ניתן לברר. בהמשך מילוי הטופס ניתן לצרף מסמכים רלוונטיים לתלונה.


האם העניין תלוי ועומד בבית משפט או בבית דין או שהוכרע ע"י בית משפט או בית דין?
האם העניין תלוי ועומד בבית משפט או בבית דין או שהוכרע ע"י בית משפט או בית דין?