ניתן לעיין ולהדפיס מסמכי המכרז באתר האינטרנט של העירייה, לאחר הרשמה.

ההרשמה לאתר המכרזים הינה ללא תשלום, ומאפשרת, בין היתר, עיון במסמכי המכרז וצורפותיהם ללא צורך בתשלום עבור רכישת המכרז.

פרסום ההבהרות ו/או השינויים באמצעות אתר האינטרנט יחשב לכל דבר ועניין, כאילו הובא לידיעתו של כל אחד מהמציעים.

על המציעים מוטלת האחריות המלאה והבלעדית, להתעדכן בכל עת, בעצמם ובאופן ייזום, אודות קיומן של ההבהרות/שינויים. תשובות, הבהרות, תיקונים, תוספות, שינויים ו/או עדכונים שיינתנו בכתב, אם יינתנו, יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ויחייבו את כל המציעים לכל דבר ועניין אף אם המציע לא נרשם לאתר.

המציעים רשאים לפנות בכתב באמצעות דואר אלקטרוני אל העירייה בבקשה למתן הבהרות בקשר עם מסמכי המכרז או חלק מהם, בהתאם לפירוט שלהלן, וזאת עד למועד הנקוב במסמכי המכרז (להלן: "המועד האחרון הקבוע למשלוח הבהרות"), לאחר מועד זה תהא העירייה רשאית שלא לענות לשאלות מציעים.


 
מס' מכרז שם המכרז פתיחת המכרז סגירת המכרז קובץ הבהרות כנס מציעים
111 מכרז לבדיקות מערכת 01/09/2019 09:14 19/09/2019 16:20 אין
42-2019-19 לבניית והטמעת מודל חינוכי בגישת EACH עבור מערכת החינוך בעיריית הרצליה (מפגש מציעים חובה) 25/07/2019 12/08/2019 12:00 יש 31/07/2019
35-2019-19 למתן שירותי ייעוץ שימור לעיריית הרצליה 13/06/2019 08/07/2019 יש 07/07/2019
מכרז פומבי מס' 27-2019-19 למתן שירותי ייעוץ ותכנון תנועה לעיריית הרצליה 15/04/2019 20/05/2019 אין
מכרז פומבי מס' 28-2019-19 לאספקת מערכת ממוחשבת לניהול האגף לשירותים חברתיים בעיריית הרצליה 15/04/2019 20/05/2019 אין
מכרז מסגרת פומבי מס' 29-2019-19 לאספקת תוכנות מיקרוסופט לעיריית הרצליה 10/04/2019 13/05/2019 אין
מכרז פומבי מספר 1-2019-19 להפעלת מועדון חברתי לבוגרים עם אתגרים חברתיים תקשורתיים 01/01/2019 21/01/2019 אין
מכרז פומבי מספר 24-2018-18 לביצוע סקרי בטיחות קרינה אלקטרומגנטית בעיר הרצליה 01/12/2018 31/12/2018 אין
מכרז פומבי מספר 21-2018-18 מתן שירותי גיזום וטיפול בעצים לעיריית הרצליה 10/10/2018 05/11/2018 אין
מכרז פומבי מספר 22-2018-18 אספקת שירותי כוח אדם זמני לעיריית הרצליה 10/10/2018 05/11/2018 אין
מכרז פומבי מספר 23-2018-18 איסוף וקליטת פסולת נייר למחזור 01/10/2018 05/11/2018 אין
מכרז פומבי מספר 20-2018-18 להפעלת שירותי הסעית (שאטלים) בהרצליה לעיריית הרצליה 20/09/2018 15/10/2018 אין
מכרז פומבי מספר 17-2018-18 לבודק תוכניות ניקוז להיתרי בניה 01/09/2018 13/09/2018 אין
מכרז פומבי מספר 18-2018-18 למתן שירותי ניקיון באצטדיון הכדורגל ובמגרשי האימונים בהרצליה 01/09/2018 08/10/2018 אין
מכרז פומבי מספר 19-2018-18 למתן שירותי ניהול הערכה ומדידה באגף החינוך 01/09/2018 08/10/2018 אין
מכרז פומבי מספר 16-2018-18 להכנת תכנית מתאר כוללנית לעיר הרצליה 01/08/2018 27/08/2018 אין
מכרז פומבי מספר 15-2018-18 למתן שירותי ארכיב וגניזה לעיריית הרצליה 01/07/2018 16/07/2018 אין
מכרז פומבי מספר 13-2018-18 מערכת מופת מבוססת CRM רוחבי 15/06/2018 06/08/2018 אין
מכרז פומבי מספר 12-2018-18 הפעלת בית קפה בפארק הרצליה שלב ב' וניהולו חלק מחלקה 24 בגוש 6524 01/06/2018 25/06/2018 אין
מכרז פומבי מספר 14-2018-18 לבודק תוכניות ניקוז להיתרי בניה 01/06/2018 09/07/2018 אין
מכרז פומבי מספר 10-2018-18 להפעלת מועדונית לילדים המוכרים בשירות לילד ונוער לעיריית הרצליה 15/05/2018 17/06/2018 אין
מכרז פומבי מספר 11-2018-18 לתחזוקת מתקני ספורט ואספקת ציוד ספורט 15/05/2018 18/06/2018 אין
מכרז מסגרת פומבי מספר 8-2018-18 להקמה, אחזקה ותחזוקה של מתקני בילבורד וטוטם ולתפעול פרסום חוצות על מתקנים אלה 03/05/2018 04/06/2018 אין
מכרז מסגרת פומבי מספר 7-2018-18 להפעלת מרכז יום לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית לעיריית הרצליה 01/05/2018 18/06/2018 אין
מכרז פומבי מספר 9-2018-18 מכרז משלים למכרז מס' 4-2018-18 להפעלת צהרונים בגני ילדים 01/05/2018 28/05/2018 אין
מכרז פומבי מספר 6-2018-18 מתן שירותי ליווי חשבונאי של ניהול בתי ספר בעיר 15/04/2018 28/05/2018 אין
מכרז פומבי מספר 5-2018-18 בדבר הפעלת בית קפה בפארק הרצליה שלב ב' וניהולו, חלק מחלקה 24 בגוש 6524 01/04/2018 07/05/2018 אין
מכרז פומבי מספר 4-2018-18 להפעלת צהרונים בגני ילדים 01/03/2018 26/03/2018 אין
מכרז מסגרת פומבי מספר 3-2018-18 למתן שירותי נגרות ושירותי תיקונים 01/02/2018 19/02/2018 אין
מכרז פומבי מספר 2-2018-18 להקמה אחזקה ותחזוקה של עמודי שילוט רחוב מוארים סככות המתנה לאוטובוסים ומתקני מכוון תנועה מפה ולתפעול פרסום חוצות על גבי מתקנים אלו בעיר הרצליה 22/01/2018 26/02/2018 אין
מכרז מסגרת פומבי מספר 1-2018-18 להפעלת מרכז יום לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית לעיריית הרצליה 01/01/2018 19/02/2018 אין

חזור למכרזי שירותים ותשתיות