הקוד האתי של עיריית הרצליה


 שבעת כוכבי הקוד האתי של עיריית הרצליה 

שבעת כוכבי הקוד האתי של עיריית הרצליה
הקוד האתי מפרט את הערכים, הנורמות וכללי ההתנהגות בארגון והוא חלק בלתי נפרד ממערך הניהול והתרבות הארגונית שלנו למען תושבות ותושבי הרצליה!


אייקון דקורטיביכבוד - עיריית הרצליה ועובדיה ינהגו כלפי כל התושבים בכבוד, באדיבות, בסבלנות ובשוויוניות, תוך גילוי רגישות לצרכים השונים של הזולת.
 שירות - עיריית הרצליה ועובדיה יפעלו למען שירות מיטבי לתושבי העיר וללקוחות העירייה באשר הם. הדבר יבוא לידי ביטוי במתן השירות בערוצים השונים, תוך שאיפה לסטנדרטים גבוהים של שירות מקצועי, יעיל ואיכותי, המבוסס על ידע ומיומנות.
שותפות -  עיריית הרצליה ועובדיה יעודדו שותפות ושיתוף בעשייה העירונית, הן בתהליכי העבודה ובסנכרון בין יחידות בקרב העובדים, והן מול התושבים. השותפות תבוא לידי ביטוי בשיתוף ידע ובתהליכי קבלת החלטות, תוך דאגה לאינטרסים של התושבים.
אייקון דקורטיבי מחויבות -  עיריית הרצליה ועובדיה יפעלו מתוך מחויבות מקצועית ובהסתכלות מערכתית כוללת. עובדי העירייה יהיו מחויבים להשתמש באופן מושכל ואחראי במשאבים הקיימים כדי לשמור על משאבי העיר. כמו-כן, הם יהיו מחויבים לשמור על המשאבים הסביבתיים לטובת הדורות הבאים.     
 נאמנות - העירייה ועובדיה יהיו נאמנים לתושבים, לעירייה ולערכיה, וייצגו אותה באופן המכבד את הקהלים השונים עמם הם עובדים ולמענם הם פועלים.
יושרה - העירייה ועובדיה ינהגו ביושר ובתום לב, ללא ניגוד עניינים או משוא פנים ותוך שמירה על טוהר המידות, בכל היבטי העבודה השונים, ובכלל זה מתן שירות לתושבים.
אייקון דקורטיבי שקיפות - עיריית הרצליה תפעל תוך מחויבות לשקיפות ולגילוי נאות, תוך שמירה על כבוד האדם וצנעת הפרט. הנהלים המתווים את פעולות העירייה ותהליכי קבלת ההחלטות המתקיימים בה, יהיו שקופים וברורים, פנימה והחוצה.    

שבעת כוכבי הקוד האתי של עיריית הרצליה