תקנון אתר ותנאי שימוש


תקנון אתר ותנאי שימוש

תנאי שימוש באתר האינטרנט של עיריית הרצליה [עודכן לאחרונה:  01.01.2024]

 ברוכים הבאים לאתר האינטרנט (להלן: “האתר“) של [עיריית הרצליה (להלן: "העירייה”). השימוש באתר, בתכנים הכלולים בו ובשירותים המוצעים דרכו, כפוף לתנאים אלה (להלן: “תנאי השימוש“).
השימוש בלשון זכר הינו לנוחות בלבד, האמור בתנאי השימוש חל על כל המינים.
ניתן לפנות לעירייה בכל אחד מאמצעי הקשר המפורסמים באתר, וכן באמצעות פניה ישירה למייל הבא: [email protected]

תנאים אלה מגדירים את היחסים בין העירייה וכל מי מטעמה, לבין כל משתמש באתר (להלן: "המשתמש") אשר עושה שימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים על ידי הרשות באתר, לרבות באמצעות חשבונו באתר ו/או באמצעות הממשקים והטפסים שבאתר (כולם יחדיו ייקראו להלן: “השירותים"). 

1. השימוש באתר

 1. המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי השימוש באתר כפוף לכל תנאי השימוש החלים על האתר ולמדיניות הפרטיות הנלווית להם, כפי שיהיו בתוקף מעת לעת ויפורסמו באתר.
 2. השימוש באתר, על כל תכניו, אפשרויות השימוש והשירותים הניתנים בו, מוצעים למשתמש בכפוף לקבלת התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים במסמך זה כלשונם. תנאי השימוש חלים על השימוש באתר באמצעות כל מכשיר תקשורת (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיוצ"ב), בין אם באמצעות רשת האינטרנט ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים (להלן: "מכשיר תקשורת"). בשימוש ו/או בגלישה באתר זה, המשתמש מסכים לתנאי השימוש ותנאי השימוש והוראות השימוש באתר יחייבו את המשתמש.
 3. הרשות שומרת על זכותה לשנות את התנאים, ההתניות וההודעות החלים על השימוש באתר בכל עת ולפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי.
 4. המשתמש באתר מתחייב לעשות שימוש הוגן וסביר באתר ובשירותים המוצעים בו ולא לבצע כל שימוש הפוגע באתר, בעירייה ו/או במשתמשים אחרים ויכולתם לעשות שימוש באתר או בשירותים. מבלי לגרוע מכלליות האמור, המשתמש מתחייב שלא לעשות ולא לסייע לאחרים לעשות את הדברים הבאים:
  1. לשלוח כל סוג של קוד מחשב או וירוס המתוכנן להרוס, להפריע, לחבל או להגביל את השימוש באתר ו/או בשירותים.
  2. להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
  3. לפגוע בכל דרך שהיא בזכויות צד שלישי, לרבות פגיעה בפרטיות, בזכויות קניין רוחני או כל זכות אחרת.
  4. לבצע הזמנה כוזבת ו/או הכוללת פרטים שאינם נכונים ו/או מתייחסים לאדם אחר ללא רשותו.
  5. להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא, ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם לרבות תכנים מסחריים או פרסומיים.
  6. המשתמש בלבד נושא באחריות לגבי האופן בו הוא עושה שימוש בשירות ו/או במידע המתפרסם באתר זה וכן לכל נזק שעשוי להיגרם כתוצאה משימוש כאמור.
  7. העירייה שומרת לעצמה את הזכות לסיים באופן מידי ו/או לחסום לאלתר או באופן זמני כל גישה ו/או שימוש על ידי משתמש ו/או מחשב ו/או כתובת IP אשר הפרה את תנאי השימוש באתר, ו/או ביצעה באמצעותו כל פעולה העלולה להיות לא חוקית או לפגוע באתר או בכל צד ג' והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של העירייה.

2. מצגים והתוכן הכלול באתר

 1. המידע הכלול באתר הינו נכון למועד פרסומו. המידע באתר הינו מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות תחליף לבדיקה ו/או לקבלת מידע באשר לעניין מסוים הנדרש באופן ספציפי למשתמש מסוים ואינו בא כתחליף לעיון בחומר המקורי ואין בו כדי להטיל על העירייה ו/או על כל תאגיד עירוני ו/או כל גוף אחר הקשור לעירייה חובה כלשהי כלפי המעיין ו/או כלפי המשתמש במידע ו/או מי מטעמו.
 2. העירייה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן ו/או להוסיף ו/או לגרוע מהמידע המפורסם באתר זה. בכל מקרה המידע המפורסם בפרסומים הרשמיים של העירייה גובר על המידע המפורסם באתר זה.
 3. המידע אינו מהווה כל התחייבות מטעם העירייה ו/או מצג באשר לשירותים המסופקים לתושבי העירייה. אין בהגשת כל טופס ו/או פניה משום התחייבות מטעם הרשות לקבלת ו/או אישור כל בקשה. כל בקשה ו/או טופס ו/או פניה המוגשים באמצעות האתר ייבחנו על ידי העירייה בהתאם לנהליה.
 4. העירייה לא תישא בכל אחריות למידע המפורסם באתר ו/או בכל פעולה שבוצעה בהסתמך על מידע זה, למעט אם מדובר במידע שהעירייה חייבת בפרסומו על פי דין.
 5. בכל מקרה של סתירה ו/או אי-התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע במשרדי העירייה ו/או המופיע בפרסומים רשמיים, יקבע המידע הקיים במשרדי העירייה ו/או בפרסומים הרשמיים, לפי העניין.

3קניין רוחני

 1. האתר וכל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה לרבות גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם לעירייה ומהווים קניין רוחני בלעדי שלה, ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור מראש ובכתב מהעירייה.
 2. למעט אם הדבר הותר במפורש בתנאי שימוש אלו, המשתמש מסכים שלא: (א)  להשתמש, לשנות או לשלב את האתר לתוך תוכנה ו/או אתר ו/או מערכת אחרת, או ליצור יצירות נגזרות מכל חלק של האתר; (ב) למכור, לתת רישיון (או רישיון משנה), להחכיר, להמחות, להעביר, למשכן או לבצע כל פעולה מעין אלו באתר ובתכנים שבו; (ג) להעתיק, להפיץ או לשעתק את האתר והתכנים שבו (ד) לבצע כל ניסיון לגלות את קוד המקור של המערכת ו/או לשנות אותו.

4. אבטחת מידע ומדיניות פרטיות

 1. במסגרת השימוש באתר ו/או במסגרת מילוי ו/או שליחת כל טופס ו/או פניה לעירייה, ייתכן וייאסף מידע אודות המשתמש. המשתמש אינו חייב למסור לעירייה מידע זה, וככל והמשתמש עושה זאת, חזקה כי עשה זאת מבחירתו החופשית ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.
 2. המידע הנאסף על ידי העירייה, ינוהל ויישמר במערכות העירייה בהתאם לאמור במדיניות הפרטיות של האתר או על פי הוראות כל דין.
 3. העירייה נוקטת אמצעים סבירים לאבטחת המידע האמור והשימוש בו. עם זאת, אין אתר או מערכת תוכנה החסינים לחלוטין מפני פריצה ו/או סיכוני אבטחת מידע, ושימוש המשתמש באתר נעשה תוך ידיעת דברים אלו ולמשתמש לא תהיה כל תביעה ו/או טענה בקשר לכך. העירייה לא תישא בכל אחריות במקרים של גילוי ושימוש במידע הרשום הנודעים מחדירות בלתי מורשות של אחרים.
 4. העירייה לא תמסור פרטים אישיים לצדדים שלישיים אלא אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שיינקטו נגדה הליכים משפטיים (אזרחיים או פליליים) בגין מעשים שביצע המשתמש באתר. במקרים אלה, העירייה רשאית למסור את פרטי המשתמש לצד הטוען שנפגע כתוצאה ממעשי המשתמש באתר או בהתאם להוראות בית המשפט.
 5. העירייה רשאית להשתמש בפרטים שהמשתמש ימסור באתר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר- לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה, ליצירת קשר עם המשתמש (במקרה הצורך) ולצרכים סטטיסטיים.

5. קישורים וממשקים לאתרים ושירותים של צד ג'

 1. בעת השימוש באתר ובשירותים, עשויים להופיע קישורים לעמודים חיצוניים, בדמות פרסומות, באנרים, לינקים, שירותים וכדומה. ככל שיתאפשר למשתמש לעשות שימוש בקישור לאתרים או שירותים נוספים, אם יבחר המשתמש לעשות בהם שימוש ומרגע שימוש זה, יהיה המשתמש כפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הגנת הפרטיות של האתרים/עמודים/אפליקציות אלה.
 2. מובהר כי בכל מקרה שיבחר המשתמש להשתמש ו/או להוריד ו/או להתקין אתרים/עמודים/אפליקציות חיצוניים שהשימוש בשירותים התממשק איתם, לעירייה אין שליטה על תנאי מדיניות הפרטיות של אותם אתרים/עמודים/אפליקציות חיצוניים ו/או על אופן פעילותם ו/או השלכות השימוש באותם אתרים/עמודים/אפליקציות חיצוניים ו/או הסיכונים הנוגעים לשימוש באותם אתרים/עמודים/אפליקציות חיצוניים והאחריות המלאה על שימוש באותם אתרים/עמודים/אפליקציות חיצוניים חלה על המשתמש. מומלץ לעיין ולקרוא את מדיניות הפרטיות של אתרים אלו לפני תחילת השימוש בהם.
 3. העירייה ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית למידע המצוי באתרים אחרים או אתרים חיצוניים, המקושרים לאתר באמצעות קישורית ("לינק") או בכל דרך אחרת, והעירייה לא תישא באחריות לנזקים שייגרמו למשתמש עקב הסתמכות על המידע המצוי באתרים אלה או השימוש במידע.
 4. כמו כן, לעיתים השימוש ו/או הממשק לאתרים ושירותים של צדדי ג' אלו יהיו כרוכים בהעברת מידע אליהם, ובלחיצת המשתמש על הקישור ו/או אישור המשתמש לכל פעולה, המשתמש מאשר כי המשתמש יודע ומסכים שהעירייה לא תהיה אחראית לכל שימוש שעושה אותו צד ג' במידע תחת התנאים והמדיניות הנפרדים והעצמאיים שלו.

6. הגבלת אחריות

 1. השימוש באתר ו/או השירותים, וכל פעילות אחרת באתר ו/או בשירותים הינם באחריות הבלעדית והמלאה של המשתמש. השימוש באתר ו/או בשירותים והתכנים המוגשים למשתמשים דרך האתר ניתנים כמו שהם (As is) וללא אחריות מכל סוג שהוא. כל שימוש באתר ו/או בשירותים או הסתמכות על התכנים או השירותים, ככל שישנם, המוצעים באתר, הינה באחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.
 2. מבלי לגרוע מחובותיה לפי דין, העירייה ו/או תאגיד עירוני כלשהו ו/או כל דוף אחר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראיים ולא יישאו באחריות לכל נזק מכל מין וסוג שהוא, שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, הן במישרין והן בעקיפין עקב השימוש באתר זה ו/או במידע המפורט בו, בין אם לפי דיני החוזים, לפי דיני הנזיקין (לרבות בעוולה של רשלנות) או בכל אופן אחר, בשל כל אובדן או נזק לרבות, בין השאר, נזקים עקיפים, מיוחדים או תוצאתיים וכל אובדן או נזק, אובדן רווחים או מוניטין, ו/או כל נזק אחר הנובע ו/או נוגע ו/או קשור לכל שימוש באתר.
 3. העירייה אינה אחראית לכל טעות ו/או שיבוש ו/או השמטה ו/או פגם ו/או כל ליקוי אחר המצוי במידע והנוסח המחייב הוא אך ורק הנוסח המקורי של המידע (הוראות הדין, הסכם, מסמכי המכרז, צו הארנונה, וכיוצ"ב, הכל לפי העניין) כפי שהתפרסם ברשומות ו/או כפי שמופיע ברישומי העירייה ו/או בתנאים המצויים במשרדי העירייה ו/או אצל הגופים המפםורטים לעיל והמחזיקים במידע הנ"ל.
 4. אין העירייה אחראית לתוכנם של אתרים אחרים אשר אליהם יש קישורים (LINK) מאתר זה. העירייה אינה מתחייבת כי כל הקישורים או חלקם שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. העירייה רשאית להסיר קישורים שנכללו באתר בעבר או להוסיף קישורים בעתיד לפי שיקול דעתה המוחלט. העובדה שיימצא באתר זה קישור לאתר מסוים אינו מהווה אישור לכך שהמידע באתר מסוים מלא, מהימן, עדכני או אמין. העירייה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם למשתמש כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע שמופיע באתר.

7. שונות

 1. תנאי שימוש אלו מייצגים את מלוא ההסכמות בין הצדדים (המשתמש והעירייה) באשר לשימוש באתר.
 2. על תנאי שימוש אלו והשימוש באתר יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד, והסמכות המקומית תהיה מסורה לבית המשפט.
 3. במידה ויקבע שחלק כלשהו מתנאים אלו אינו תקף, או שאינו ניתן לאכיפה, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת התנאים המקוריים, ואילו יתר תנאי ההסכם יישארו בתוקפם ככתבם וכלשונם.
 4. העירייה מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר ואחרים. אם המשתמש סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בו מטעם כלשהו, עליו לפנות לפי הפרטים שלהלן ונציגי העירייה ישתדלו לטפל בפנייתו בהקדם האפשרי. פניות כאמור ניתן להעביר לכתובת מייל[email protected].

לצפייה בתקנון בקובץ PDF >>